Skip to main content

Με επιστολή της προς την Υπουργό Εσωτερικών, Ν. Κεραμέως, η ΕΣΑμεΑ ζητά
την κατάργηση προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 71 του ν.5003/2022 σχετικά με τις μετακινήσεις υπαλλήλων με επίκληση λόγων υγείας.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν.5003/2022, το οποίο αφορά στις προϋποθέσεις μετακίνησης υπαλλήλων με επίκληση λόγων υγείας, προβλέπεται ότι: «Ειδικά κατά την εξέταση του αιτήματος δόκιμου υπαλλήλου λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας αν οι λόγοι υγείας, των οποίων γίνεται επίκληση, είναι επιγενόμενοι του διορισμού του ή προϋπήρχαν ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του υπαλλήλου. Αν οι επικαλούμενοι λόγοι υγείας προϋπήρχαν του διορισμού του υπαλλήλου ή έχουν ληφθεί υπόψη για τον διορισμό του, η αίτηση απορρίπτεται ως
απαράδεκτη».

Όπως επισημαίνει η ΕΣΑμεΑ στην επιστολή, το οξύμωρο είναι ότι η εν λόγω ρύθμιση, δεν εφαρμόζεται μόνο στις αιτήσεις που ήταν σε εκκρεμότητα κατά την ημερομηνία ψήφισης του προαναφερόμενου νόμου, αλλά και στην ανανέωση αποσπάσεων που ήταν σε ισχύ.

Οι εργαζόμενοι με αναπηρία, οι οποίοι συμμετείχαν σε διαγωνισμούς μέσω ΑΣΕΠ για το αναφαίρετο δικαίωμα στην εργασία σε ελάχιστες θέσεις ακόμη και μακριά από τον
τόπο μόνιμης κατοικίας τους, ακολουθούν θεραπείες οι οποίες μπορούν να γίνουν μόνο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους εξαιτίας εξειδικευμένης ιατρικής παρακολούθησης ή υποστήριξης από την οικογένεια τους. Το ίδιο ισχύει και τους εργαζόμενους με έμμεση προστασία, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για τη φροντίδα των συγγενών τους.

Η ανωτέρω ρύθμιση έχει ως αποτέλεσμα, όλοι οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι να
βρεθούν αντιμέτωποι με μελλοντική απόρριψη της μετακίνησής τους ή με την μη
ανανέωση της τρέχουσας μετακίνησης στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
Όλα τα παραπάνω συνιστούν διάκριση και έρχονται σε αντίθεση με όσα υπαγορεύει η
νομοθεσία της χώρας και πιο συγκεκριμένα με:

 • το άρθρο 27 «Εργασία & Απασχόληση» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα
  των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ την οποία η χώρα μας μαζί με το Προαιρετικό
  Πρωτόκολλο αυτής επικύρωσε με τον ν.4074/2012 (Αρ. ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012)
  και ως εκ τούτου οφείλει να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία σε ίση βάση με τους άλλους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, και μέσω της νομοθεσίας, ώστε, μεταξύ άλλων να προστατεύουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σε ίση βάση με τους άλλους, για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και των ίσων ευκαιριών και της ίσης αμοιβής για εργασία ίσης αξίας, των ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας, και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο
  χώρο εργασίας».
 • την παρ. 6 του Άρθρου 21 του Συντάγματος της χώρας, «τα άτομα με
  αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».
 • το άρθρο 5 «Εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με αναπηρία ή χρόνια
  πάθηση» του ν.4443/2016 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση», «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση
  εργασίας, να ασκούν αυτήν και να εξελίσσονται….».
 • το άρθρο 2 του ίδιου νόμου, το οποίο αναφέρει:
  α) εύλογη προσαρμογή σημαίνει τις απαραίτητες και κατάλληλες τροποποιήσεις και ρυθμίσεις, προκειμένου να επιτραπεί στα άτομα με αναπηρίες, η ανεμπόδιστη άσκηση, των εργασιακών τους καθηκόντων
  β) η μη παροχή εύλογης προσαρμογής συνιστά διακρίσεις.

  Με την επιστολή της προς το Υπουργείο Εσωτερικών, η ΕΣΑμεΑ ζητά την κατάργηση της εν λόγω προϋπόθεσης, ώστε οι εργαζόμενοι με αναπηρία ή χρόνια πάθηση να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω η κατάσταση της υγείας τους.
Μετάβαση στο περιεχόμενο