Skip to main content

Τις προτάσεις της στο σχέδιο νόμου «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις» κατέθεσε η Ε.Σ.Α.μεΑ. με επιστολή της, με τροποποιήσεις και συμπληρώσεις ανά άρθρο. Ταυτόχρονα στην επιστολή ζητά τη συμπερίληψη διατάξεων, που αποτελούν αιτήματα του αναπηρικού κινήματος και θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους.

Μια από τις σημαντικές αλλαγές που προτείνει η ΕΣΑμεΑ επί  του νομοσχεδίου είναι η απαλοιφή της παρ. 3 του άρθρου 114: Κίνητρα απασχόλησης συνταξιούχων – Αντικατάσταση άρθρου 20 ν. 4387/2016

Ενώ είναι πολύ σημαντική η ρύθμιση της πρώτης παραγράφου του άρθρου αυτού, σύμφωνα με την οποία, οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλισής του απασχόληση, συνεχίζουν κατά τη διάρκεια αυτής να λαμβάνουν το σύνολο της κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούνται από τον Φορέα. Η παρ. 3 όμως, η οποία αναφέρει: « 3. Στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας (από κοινή νόσο, εργατικό ατύχημα, ατύχημα εκτός εργασίας, επαγγελματική νόσο) εφαρμόζονται οι περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 5 του άρθρου 28 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 179) του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και η παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999 (Α’ 1)» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την παρ. 1, διότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 63 του ν. 2676/1999, εάν οι συνταξιούχοι αναπηρίας φορέων κύριας ασφάλισης, αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχολούνται, και κερδίζουν, ανάλογα με το βαθμό της αναπηρίας τους, περισσότερα από όσα κερδίζει υγιής απασχολούμενος, σύμφωνα με τους γενικούς όρους αμοιβής, διακόπτεται η σύνταξή τους ή οι συντάξεις τους, κύριες και επικουρικές.

Οι ανωτέρω περιορισμοί αντλούνται από τον αναγκαστικό νόμο 1846 έτους 1951!! Αυτό κι αν αποτελεί αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης έτους 2023!

Άρθρο 119: Στις προϋποθέσεις της σύνταξης λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα, να ληφθεί υπόψη το άρθρο 23 του ν. 4488/2017 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4997/2022, που προβλέπει ότι άτομα με ψυχική ή/και νοητική αναπηρία μπορούν να εργάζονται χωρίς να περικόπτονται οι συντάξεις λόγω θανάτου των γονέων αν η εργασία αυτή πιστοποιημένα λειτουργεί θεραπευτικά για την ψυχοκοινωνική τους ένταξη.

Άλλες συμπληρώσεις- τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο (αναφέρονται αναλυτικά στην επιστολή) αφορούν σε ζητήματα ψηφιακής προσβασιμότητας, αλλαγής ορολογίας σύμφωνες με τη Σύμβαση των ΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η συμπερίληψη όλων των κατηγοριών αναπηρίας, επέκτασης ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας για μισθωτές εργαζόμενες θετές μητέρες που υιοθετούν τέκνο το οποίο έχει αναπηρία από εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, αύξησης μοριοδότησης της αναπηρίας, πρόβλεψης για τοποθετήσεις, αποσπάσεις και μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.ΥΠ.Α. που είναι άτομα με αναπηρία ή με χρόνια πάθηση με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω ή είναι γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω., πρόβλεψης για όσους/όσες απασχολούνται ως συνοδοί ατόμων με αναπηρία και αμείβονται με εργόσημο, στις κατασκηνώσεις που υλοποιεί το Κρατικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα για άτομα με αναπηρία.

Τέλος η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί τη συμπερίληψη των εξής διατάξεων, οι οποίες θα συμβάλουν στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και στη διαφύλαξη της αξιοπρέπειάς τους, όπως επιτάσσει το άρθρο 28 «Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία η χώρα μας μαζί με το προαιρετικό πρωτόκολλό της επικύρωσε με τον Ν.4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α΄/11.04.2012), και ως εκ τούτου οφείλει να θέσει σε εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο:

  1. Θέσπιση νέων ενιαίων κανόνων για όλες τις συντάξεις αναπηρίας και παροχές αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ., με επαναφορά ευνοϊκών ρυθμίσεων για τη συνταξιοδότηση των γονέων/ συζύγων/ αδελφών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με βαριά αναπηρία, οι οποίες καταργήθηκαν άδικα με το 3ο μνημόνιο
  2. Αυξήσεις στις συντάξεις των ατόμων με αναπηρία, οι οποίοι είναι συνταξιούχοι είτε λόγω γήρατος, είτε λόγω αναπηρίας, ανεξάρτητα από την προσωπική διαφορά.
  3. Ευρεία αναμόρφωση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 τ. Α’) με τον οποίο έχουν καταργηθεί σημαντικά δικαιώματα και παροχές στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης των ατόμων με αναπηρία, με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους και έχουν θεσπιστεί άδικες διατάξεις, όπως η διάταξη των άρθρων 7 και 27, η οποία αφορά στην αναλογική μείωση του ποσού της εθνικής σύνταξης βάσει του ποσοστού αναπηρίας του δικαιούχου.
  4. Αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι αναπηρίας και γήρατος του ιδιωτικού τομέα με την ψήφιση των εφαρμοστικών νόμων του 2ου μνημονίου και συγκεκριμένα με τις διατάξεις του ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222 τ.Α’) και του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 τ.Α’), και την εναρμόνισή τους με τα ισχύοντα στο δημόσιο τομέα, καθώς επίσης και αποκατάσταση των αδικιών που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι γήρατος γονείς ατόμων με βαριές αναπηρίες του ιδιωτικού τομέα.
  5. Αποσύνδεση των συντάξεων από τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, με την κατάργηση των διατάξεων που επιφέρουν διακοπή του προνοιακού επιδόματος των ατόμων με βαριά αναπηρία όταν τους χορηγείται σύνταξη του/της θανόντος/ούσας γονέα τους.
  6. Τιμητική σύνταξη στη μητέρα παιδιού με αναπηρία.
  7.  Αναμόρφωση του ν.612/1977 και του Π.Δ. 169/2007: α) Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της σύνταξης όσων συνταξιοδοτούνται στην 15ετία με τον ν.612/1977 ή με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2007. Κρίνεται απαραίτητο να γίνεται στη βάση των 40 ετών και όχι των 35, β) Διόρθωση του τρόπου υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης για τα άτομα που συνταξιοδοτούνται με τον ν.612/1977 ή το Π.Δ. 169/2007, όπως ισχύει και στις κύριες συντάξεις, γ) Ένταξη νέων κατηγοριών αναπηρίας στις ευεργετικές διατάξεις συνταξιοδότησης στην 15ετία.
Μετάβαση στο περιεχόμενο