Skip to main content

Σε τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία, επιδόματος στεγαστικής συνδρομής και επιδόματος ομογενών προσφύγων στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) – Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων» (Αριθμ. Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/21.12.2018/ΦΕΚ 5855 Β’/28.12.2018) προέβησαν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας.

Ειδικότερα, από την 16.09.2022, οι αιτήσεις για χορήγηση προνοιακών αναπηρικών παροχών σε χρήμα (εφεξής «παροχές») υποβάλλονται στον ΟΠΕΚΑ. Πρόκειται για:

 • νέες αιτήσεις για την χορήγηση παροχής,
 • αιτήσεις λόγω επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας των ατόμων με αναπηρία και
 • αιτήσεις για παράταση του δικαιώματος και συνέχιση καταβολής λόγω ανανέωσης γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής

Αιτήσεις χορήγησης, παράτασης χορήγησης αναπηρικών παροχών σε χρήμα, καθώς και αιτήσεις λόγω επιδείνωσης της αναπηρίας, που έχουν υποβληθεί στον ΟΠΕΚΑ, πριν την 16.09.2022 διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τα μέχρι την έκδοση της παρούσης ισχύοντα.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται και διεκπεραιώνονται μέσω Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προνοιακών Αναπηρικών Παροχών σε Χρήμα (εφεξής «Πληροφοριακό Σύστημα») που ανήκει, αναπτύσσεται και υποστηρίζεται γι’ αυτόν το σκοπό από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους αιτούντες ή τους νόμιμους εκπροσώπους τους (φυσικό ή θετό γονέα, εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικό συμπαραστάτη, ασκών την επιμέλεια ανήλικου τέκνου, επίτροπο), μέσω εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΟΠΕΚΑ ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του αιτούντα (εφεξής «αρμόδιοι υπάλληλοι»).

Για την υποβολή αίτησης απαιτείται ο αιτών και ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπός του να διαθέτουν ΑΦΜ και ο προσερχόμενος να γνωρίζει τα ΑΦΜ αυτά και τον ΑΜΚΑ του αιτούντα και να προσκομίζει τόσο για τον ίδιο όσο και για τον τυχόν εκπροσωπούμενό του την αστυνομική τους ταυτότητα ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας τους ή την Κάρτα Αναπηρίας τους – και σε περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους το διαβατήριό του – και ένα αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα στον οποίο ο αιτών είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος (ανεξαρτήτως σειράς). Ο νόμιμος εκπρόσωπος προσκομίζει επιπλέον τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση του αιτούντος.

Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75):

 • για την πληρότητα και ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων,
 • για την υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης του ΟΠΕΚΑ εφόσον καταστεί δικαιούχος, για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που δηλώθηκαν και των στοιχείων που αποτυπώνονται στα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που είναι δυνατόν να επηρεάσει, είτε θετικά είτε αρνητικά, το θεμελιωμένο δικαίωμά του και ιδίως των στοιχείων της περ. β’ του Βήματος 1 και
 • για συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για τον έλεγχο και την επαλήθευση στοιχείων που αφορούν στον αιτούντα και στον τυχόν νόμιμο εκπρόσωπο του, μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων με άλλες ψηφιακές βάσεις δεδομένων του ευρύτερου δημοσίου τομέα, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018, για τους σκοπούς εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τη θεμελίωση και διατήρηση του δικαιώματος σε παροχή και για την συλλογή στατιστικών δεδομένων απαραίτητων για την χάραξη δημόσιας πολιτικής.

Τα έγχαρτα δικαιολογητικά και οι υπεύθυνες δηλώσεις, αναρτώνται στο Πληροφοριακό Σύστημα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω ψηφιακής σάρωσής τους από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Στη συνέχεια ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

 • Βήμα 1: Ταυτοποίηση και ατομικά στοιχεία
 • Βήμα 2: Αίτηση ανά παροχή
 • Βήμα 3: Έλεγχος πιστοποίησης αναπηρίας
 • Βήμα 4: Καταχώριση αίτησης
 • Βήμα 5: Έλεγχος αιτήσεων

Η καταβολή των παροχών, πέραν των άλλων περιπτώσεων, διακόπτεται αυτοδικαίως από την ημέρα που έπεται αυτής κατά την οποία λήγει η ισχύς της γνωμάτευσης της υγειονομικής επιτροπής, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4.

Επισημαίνεται ότι τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης υγειονομικής επιτροπής, με βάση την οποία καταβάλλεται η αναπηρική παροχή, η ΗΔΙΚΑ ΑΕ οφείλει να ειδοποιεί τους δικαιούχους, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχουν δηλώσει, για την ανάγκη υποβολής αίτησης ανανέωσής της πιστοποίησής τους καθώς και για την ανάγκη υποβολής στον ΟΠΕΚΑ αίτησης παράτασης χορήγησης παροχής.

Μετάβαση στο περιεχόμενο