Skip to main content

Επιστολή με θέμα «Τροποποίηση της παραγράφου 8 του άρθρου 12 του Π.Δ. 100/2003 αναφορικά με τις μεταθέσεις αστυνομικών υπαλλήλων που πάσχουν ή έχουν μέλος στην οικογένεια που πάσχει από Σακχαρώδη Διαβήτη» απέστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ γνωστοποιεί προς την ηγεσία του υπουργείου ένα ζήτημα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί υπάλληλοι που είτε πάσχουν οι ίδιοι είτε μέλη της οικογένειάς τους από Σακχαρώδη Διαβήτη.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει του άρθρου 12, παρ. 8 του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ.) 100/2003 (ΦΕΚ 94 Α’/22.04.2003), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει:

«Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπρο-αχθέντες Αρχιφύλακες (άρθρο 15), να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. πολύτεκνοι,

β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.

γ. έχοντες τρία (3) τέκνα.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μόνο μία φορά».

Πάρα ταύτα, οι αστυνομικοί υπάλληλοι που πάσχουν οι ίδιοι από Σακχαρώδη Διαβήτη είτε μέλη της οικογένειάς τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ούτε του άρθρου 17 παρ. 1, περ. δ του ίδιου Π.Δ. που αφορά έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού στο οποίο αναφέρονται τα εξής:

«1. Έκτακτες μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού μπορεί να ενεργούνται οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων και το χρόνο παραμονής του μετατιθέμενου στην ίδια περιοχή μετάθεσης στις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες, περιπτώσεις: [….]

δ. Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην υπ`αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β`1386), όπως ισχύει, του αστυνομικού ή μέλους της ίδιας οικογένειάς του, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου στην Υπηρεσία του και έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Υ.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας».

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης όμως δεν περιλαμβάνεται στα δυσίατα νοσήματα της στην υπ’ αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884/12-10-2001 Υπουργικής Απόφασης, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η δυνατότητα ούτε έκτακτης μετάθεση στη συγκεκριμένη κατηγορία αστυνομικών υπαλλήλων.

Ωστόσο, βάσει του άρθρου 10 του νόμου 4609/2019 (ΦΕΚ 67 Α’/03.05.2019), δόθηκε αυτή η δυνατότητα στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 10 του ανωτέρω νόμου αναφέρεται ότι:

«Στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.».

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι δίνεται η δυνατότητα ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και κατ’ επέκταση των οικογενειών τους, χωρίς αυτή να ισχύει και στα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό ανισότητες και διακρίσεις.

Ως εκ τούτου, βάσει των ανωτέρω, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ αιτείται την τροποποίηση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου έτσι ώστε και τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας και μέλη των οικογενειών τους που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη να προστατεύονται και να αντιμετωπίζονται όπως τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι η τροποποίηση του άρθρου 12, παρ. 8 του Π.Δ. 100/2003 (ΦΕΚ 94 Α’/22.04.2003), ως εξής:

«Οι αστυνομικοί δύνανται, με εξαίρεση τους νεοπρο-αχθέντες Αρχιφύλακες (άρθρο 15), να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης, ακόμα και όταν δεν έχουν προκηρυχθεί κενές, προς κάλυψη, θέσεις του βαθμού τους με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, ανεξάρτητα εάν έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάγονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

α. πολύτεκνοι,

β. έχοντες μέλος της ιδίας οικογένειας με αναπηρία 67% τουλάχιστον ή με αναπηρία Α.ΜΕ.Α.,

γ. εφόσον πάσχουν είτε οι ίδιοι είτε ο/η σύζυγος ή το τέκνο τους από σακχαρώδη διαβήτη. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται το ποσοστό αναπηρίας να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον,

δ. έχοντες τρία (3) τέκνα.

Επί των αιτήσεων αυτών αποφαίνεται το αρμόδιο όργανο, βάσει κοινωνικών και υπηρεσιακών κριτηρίων. Οι αιτούντες αστυνομικοί δύνανται να μετατεθούν κάνοντας χρήση των διατάξεων της παρούσας παραγράφου μόνο μία φορά».

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κλείνει την επιστολή της επισημαίνοντας ότι: «Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου με Σακχαρώδη Διαβήτη είναι απαιτητική και κρίσιμη για την πορεία της υγείας του και χρειάζεται συνεχή φροντίδα από την οικογένεια του. Είμαστε βέβαιοι πως η αιτούμενη τροποποίηση του νομικού πλαισίου, αν γίνει δεκτή, θα βοηθήσει στα μέγιστα προς την κατεύθυνση αυτή».

Μετάβαση στο περιεχόμενο