Skip to main content

Επιστολή με τις θέσεις και τις προτάσεις της Εθνικής Συνομοσπονδίας των Ατόμων με Αναπηρία και Χρόνιες Παθήσεις (ΕΣΑμεΑ) απέστειλε η Συνομοσπονδία στην αρμόδια υφυπουργό Δόμνα Μιχαηλίδη, επί των δύο σχεδίων των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) που αφορούν αφενός τη «Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία Ειδικών Επιτροπών Αξιολόγησης Διεπιστημονικού Χαρακτήρα του άρθρου 36 παρ. 3 του ν. 4837/2021» και αφετέρου την «Υλοποίηση του Πιλοτικού Προγράμματος “Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία”».

Για την ΕΣΑμεΑ είναι αδιανόητη η επιλογή μόνο της Περιφέρειας Αττικής για την πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος, αφού αποκλείει τα άτομα με αναπηρία που διαβούν στις υπόλοιπες 12 Περιφέρειες της χώρας. Η ευρεία δημοσιότητα που έχει λάβει το εν λόγω ζήτημα πανελλαδικά έχει δημιουργήσει μεγάλες προσδοκίες στα άτομα με αναπηρία, στις οικογένειές τους και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επιπρόσθετα, αξίζει να επισημανθεί ότι η συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία που διαβιούν σε αυτές τις 12 Περιφέρειες της χώρας θα συμβάλλει σημαντικά στη συλλογή χρήσιμων δεδομένων αναφορικά με το προφίλ των ατόμων με αναπηρία και των προσωπικών βοηθών λόγω των διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών και δημογραφικών χαρακτηριστικών τους. Ως εκ τούτου, η ΕΣΑμεΑ προτείνει το Πιλοτικό Πρόγραμμα να υλοποιηθεί στους 13 Δήμους-Έδρες των 13 Περιφερειών της χώρας.

Σύμφωνα με το σύνθημα του αναπηρικού κινήματος “Τίποτα για εμάς χωρίς εμάς”, η ΕΣΑμεΑ διεκδικεί να μετέχει σε όλες τις επιτροπές που θα προκύψουν, δηλαδή στις ειδικές επιστημονικές επιτροπές που θα αξιολογήσουν τα αιτήματα των ατόμων με αναπηρία και στην κεντρική επιτροπή αξιολόγησης του προγράμματος, η οποία προτείνεται από την ΕΣΑμεΑ να συσταθεί. Η ΕΣΑμεΑ ζητά να δημιουργηθούν και δευτεροβάθμιες επιτροπές που θα αξιολογούν τις ενστάσεις.

Αναφορικά με τη διαδικασία επιλογής ωφελούμενων η ΕΣΑμεΑ ζητά να προστεθεί και η «αναπτυξιακή αναπηρία» διότι προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4837/2021.

Στο άρθρο για την «Επιλογή Προσωπικών Βοηθών» ζητείται να προστεθεί η πρόβλεψη: «Η παροχή προσωπικής βοήθειας δύναται να παρέχεται μέχρι οκτώ (8) ώρες από πρόσωπο που συνδέεται με τον Ωφελούμενο με σχέση γάμου, συμφώνου συμβίωσης, συγγένεια α΄ και β΄ βαθμού, μόνον εφόσον η ανάγκη του Ωφελούμενου για προσωπική βοήθεια έχει εκτιμηθεί ότι ανέρχεται σε είκοσι τέσσερις (24) ώρες και υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο του άρθρου 12». Επίσης στο σημείο β) να προστεθεί και το αδίκημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και ως εκ τούτου να περιληφθεί αναφορά στην κείμενη νομοθεσία.

Όσον αφορά στην παρ. 8, η ΕΣΑμεΑ διαφωνεί κάθετα με την έμμεση εισαγωγή στο Μητρώο νομικών προσώπων και ατομικών επιχειρήσεων που λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες εξατομικευμένης υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, καθώς αφενός μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο πιστοποίησης της αδειοδότησης και λειτουργίας υπηρεσιών προσωπικού βοηθού, αφετέρου η χώρα δε διαθέτει καμία απολύτως εμπειρία. Η εισαγωγή από το παράθυρο των νομικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων θέτει από την αρχή την υπηρεσία Προσωπικού Βοηθού σε ευθεία υπονόμευση.

Ως εκ τούτου, προτείνεται η διαγραφή των παρ. 8, 9 και 10 μέχρις ότου η ελληνική Πολιτεία σε συνεργασία με την ΕΣΑμεΑ αναπτύξει θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, λειτουργίας και πιστοποίησης. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να προβλεφθεί η δημιουργία ξεχωριστού Μητρώου, αποκλειστικά και μόνο για νομικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις.

Ένα ακόμη σημείο διαφωνίας είναι η πραγματοποίηση της εκπαίδευσης/κατάρτισης των υποψήφιων προσωπικών βοηθών και των «Αποδεκτών» και «Εκπροσώπων» τους αποκλειστικά και μόνο εξ’ αποστάσεως. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση αυτό να θεωρείται εκπαίδευση προσωπικών βοηθών. Για την ΕΣΑμεΑ η εκπαίδευση/κατάρτιση θα πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο διά ζώσης καθώς μέσω της ασύγχρονης και σύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν είναι εφικτή η εφαρμογή βιωματικών ασκήσεων μέσω των οποίων οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση, να μάθουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους αλλά και συγκρουσιακές καταστάσεις, καθώς και να εφαρμόζουν στην πράξη διάφορες τεχνικές ανάλογα με την κατηγορία αναπηρίας του «Αποδέκτη», οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την ασφάλειά του.

Η ΕΣΑμεΑ αναμένει από το υπουργείο Εργασίας να λάβει υπόψη του όλες τις προτάσεις της που βρίσκονται αναλυτικά στην επιστολή της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο