Skip to main content

Επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, με θέμα: «Παρατηρήσεις και προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ στο σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό του δημοσίου τομέα που έχει τεθεί σε διαβούλευση» απέστειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Ειδικότερα, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ κατέθεσε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις της που αφορούν στο σχέδιο νόμου με θέμα: «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) – Αξιοκρατία στον δημόσιο τομέα» που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Άρθρο 5, παρ. 2

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 τίθενται περιορισμοί αναφορικά με συγκεκριμένους κλάδους/ειδικότητες, στις οποίες τα άτομα με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις δε δύνανται να απασχοληθούν. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ εκτιμά ότι οι περιορισμοί αυτοί παραβιάζουν κάθε αρχή ισότιμης μεταχείρισης των ατόμων με Αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και θέτουν αποκλεισμούς, οι οποίοι δε συνάδουν με το Σύνταγμα της Ελλάδας, καθώς αποτελούν ένα οριζόντιο μέτρο χωρίς καμία προφανή τεκμηρίωση, αλλά, κυρίως, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η παρ. 2 του άρθρου 5 θα πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής (σήμανση με έντονη γραμματοσειρά):

«2. Α. Η παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για τις προκηρυσσόμενες θέσεις των φορέων της παρ.1 του άρθρου 7 κλάδων/ειδικοτήτων ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, ΥΕ Υγειονομικού Προσωπικού, κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ειδικοτήτων, όπως σε κάθε περίπτωση εξειδικεύονται στους οικείους οργανισμούς ή κανονισμούς.

Β. Άτομα που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις με ποσοστό από 50% δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της περίπτωσης 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούν οι προαναφερόμενοι κλάδοι/ειδικότητες».

Μέρος Β, Κεφάλαιο Α, Άρθρο 11, παράγραφος 1, περίπτωση η

Στην ανωτέρω περίπτωση δίνεται μοριοδότηση κατά δύο (2) μονάδες σε συγγενείς ατόμων με αναπηρία, ωστόσο, το ποσοστό που έχει τεθεί, δηλαδή το 67%, αποκλείει όλους τους συγγενείς ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη και δη τους γονείς παιδιών με Διαβήτη, οι οποίοι κουβαλούν μεγάλο φόρτο λόγω της σοβαρής αυτής χρόνιας πάθησης και τις περισσότερες φορές είτε αδυνατούν να εργαστούν, είτε έρχονται αντιμέτωποι με εργασιακό αποκλεισμό με αποτέλεσμα να διαβιούν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Επιπλέον, πουθενά δεν υπάρχει καμία μοριοδότηση για όσα άτομα με χρόνιες παθήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, μια και, όπως γίνεται φανερό όλα αυτά τα χρόνια, η ποσόστωση που δινόταν και συνεχίζει να δίνεται με το παρόν νομοσχέδιο αυξημένη κατά 2%, περιλαμβάνει εξαιρετικά μειωμένο αριθμό θέσεων εργασίας με αποτέλεσμα τη δυσανάλογη απορρόφηση των ατόμων αυτών στον εργασιακό τομέα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, θα πρέπει να προστεθεί νέα περίπτωση και να τροποποιηθεί η περίπτωση η ως εξής (σήμανση με έντονη γραμματοσειρά):

«(…) η. Κατά πέντε (5) μονάδες για όσους πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και/ή αναπηρίες με ποσοστό από 50%.

θ. Κατά δύο (2) μονάδες για όσους/ες έχουν τέκνο, αδελφό/ή ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας από πενήντα τοις εκατό (50%), όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ.»

Μέρος Β, Κεφάλαιο Α, Άρθρο 11, παράγραφος 2, περίπτωση γ

Στην περίπτωση γ, της παραγράφου 2 του άρθρου 11, η αναφορά σε συγγενείς ΑΜΕΑ είναι γενική και επομένως αυτό θα δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων στην ερμηνεία της.

Για τον λόγο αυτό και για αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας, η περίπτωση γ θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (σήμανση με έντονη γραμματοσειρά):

«γ) τρία τοις εκατό (3%) για συγγενείς ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 50%

Οι ανωτέρω προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχουν υποβληθεί και στην πλατφόρμα Opengov.gr.

Leave a Reply

Μετάβαση στο περιεχόμενο