Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’224).

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση εδώ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό− θεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συ− νταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξε− τάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΦΕΚ Β’ 1115/19.04.2016 (Αριθ. Γ3γ/οικ. 28501)

Διαβάστε την υπουργική απόφαση εδώ

σελίδα 5 από 10« αρχική...34567...10...τελευταία »