Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α’224).

Διαβάστε την Υπουργική Απόφαση εδώ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Υ9/οικ.70521/14−8−2014 (ΦΕΚ 2243/Β/18−8−2014) υπουργικής απόφασης «Βραχυπρό− θεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συ− νταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξε− τάσεων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΦΕΚ Β’ 1115/19.04.2016 (Αριθ. Γ3γ/οικ. 28501)

Διαβάστε την υπουργική απόφαση εδώ

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 98494/21−12−2015 (ΦΕΚ 2816 Β΄) απόφασης του Υπουργού Υγείας όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ’ αριθ. Γ3γ/οικ. 2180/12−1−2016 (ΦΕΚ 28 Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας (Συμμετοχή στις εργαστηριακές εξετάσεις) (ΦΕΚ Β’ 372/18.02.2016 (Αριθ. Γ3γ/οικ. 12146)

Διαβάστε την υπουργική απόφαση εδώ

σελίδα 4 από 9« αρχική...23456...τελευταία »