Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις (Μειωμένο ωράριο μητέρας παιδιού με ΣΔ στο δημόσιο) (Ν. 4305 ΦΕΚ Α’ 237/31.10.2014 , Άρθρο 27)

Διαβάστε το νόμο εδώ

σελίδα 2 από 41234