Επιστολή με θέμα: «Προτάσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ επί του σχεδίου νόμου με θέμα: «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» απέστειλε στην υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, και στην υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ).

Στην επιστολή της η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παρέθεσε τις προτάσεις/τροποποιήσεις της ανά άρθρο νόμου, όπως επίσης και προσθήκες στον παρόν σχέδιο νόμου που δεν έχουν προβλεφτεί και αποτελούν ζητήματα τα οποία ταλανίζουν τους ανθρώπους που πάσχουν με Σακχαρώδη Διαβήτη και τις οικογένειές τους, είτε αφορούν μαθητές, φοιτητές ή εκπαιδευτικούς.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ

Άρθρο 19, περ. 5:

Στο συγκεκριμένο άρθρο θα πρέπει εκτός των υπόλοιπων στοιχείων να προστεθεί και το ποσοστό αναπηρίας 50% του υποψήφιου εκπαιδευτικού ή του/της συζύγου, προκειμένου οι άνθρωποι που πάσχουν από σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, να μοριοδοτούνται για την απασχόλησή τους σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, όπως ακριβώς προβλέπεται και από άρθρο 57, περ. γ, παρ. ββ του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 Α’/29.1.2020). Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον υποπερίπτωση ως εξής:

(…) ε) Αναπηρία πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω του υποψηφίου ή του/της συζύγου, εφόσον ο έγγαμος βίος έχει διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη, ή τέκνου: το γινόμενο των μονάδων το οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του ποσοστού αναπηρίας με συντελεστή τεσσάρων δεκάτων (0,4) της μονάδας.

       στ) η γενική συγκρότηση και προσωπικότητα του υποψηφίου, η οποία αξιολογείται με προφορική δομημένη συνέντευξη ενώπιον της Π.Ε.Π.Π.Σ. της Π.Δ.Ε., στην οποία υπάγεται ο υποψήφιος εκπαιδευτικός.

Άρθρο 25, παρ. 7:

Στην παράγραφο αυτή θα πρέπει απαραίτητα να προστεθεί και το ποσοστό αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), μέσω των οποίων πιστοποιείται η πάθηση και δίνεται το αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας (ΕΠΠΠΑ). Για τον λόγο αυτό η παράγραφος 7 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

(…) 7. Αν ελλείπει γνωμοδότηση από Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) ή από Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) της ημεδαπής και δεν υπάρχουν αντίστοιχοι θεσμοί στις χώρες υποδοχής, επιτρέπεται η προσκόμιση βεβαιώσεων από δημόσια νοσοκομεία και φορείς της αλλοδαπής για την πιστοποίηση μαθησιακών και κοινωνικών-παιδαγωγικών ζητημάτων, καθώς και ζητημάτων υγείας».

Άρθρο 38, παρ. 4:

Σημαντική είναι η θεσμοθέτηση του «Εκπαιδευτικού Εμπιστοσύνης», ο οποίος μπορεί να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές και να προωθήσει τις αξίες της ισότητας, της διαφορετικότητας και της καταπολέμησης του ρατσισμού. Στα πλαίσια αυτά θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον «Εκπαιδευτικό Εμπιστοσύνης» ώστε να συνεργάζεται με φορείς πασχόντων χρονίων παθήσεων και/ή αναπηριών με στόχο την ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών και την κατάρριψη του στίγματος που συνοδεύει σε πολλές περιπτώσεις μία χρόνια πάθηση και/ή αναπηρία. Για τον λόγο αυτό, στην παράγραφο 4 θα πρέπει να προστεθούν τα παρακάτω (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

  1. Ο Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης παρεμβαίνει, καθοδηγεί και ενημερώνει (…) συμβουλευτική και ομάδες γονέων. Ο Εκπαιδευτικός Εμπιστοσύνης έχει τη δυνατότητα να συνεργάζεται με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, όπως είναι οι φορείς χρονίων πασχόντων και/ή αναπηριών (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία) ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται στον χώρο του σχολείου, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου ή πέραν αυτού, ενημερωτικές ομιλίες και δράσεις με στόχο την ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων για σοβαρές χρόνιες παθήσεις και/ή αναπηρίες στα πλαίσια της καταπολέμησης του σχολικού εκφοβισμού και του ρατσισμού λόγω της παρουσίας της χρόνιας πάθησης και/ή της αναπηρίας, της διαφορετικότητας, αλλά και της ενσωμάτωσης των μαθητών αυτών στο σχολικό περιβάλλον. Ασκεί τα καθήκοντά του (…) υπερκείμενων σχολικών δομών.

Άρθρο 44, παρ. 2:

Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη σε περιπτώσεις που υπάρχει αδυναμία για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί και στην κείμενη νομοθεσία. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών όπου η συμπεριφορά και η διαχείριση εκ μέρους κάποιων σχολικών νοσηλευτών παιδιών με Σακχαρώδη Διαβήτη δεν ήταν η ενδεδειγμένη με αποτέλεσμα οι γονείς να διατηρούν έντονες επιφυλάξεις σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον.

Άρθρο 48:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για εκπαιδευτικούς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και/ή αναπηρίες ώστε να μετατίθενται ή να αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης της επιλογής τους ή σε περιοχές όπου είναι δυνατή η παρακολούθηση της χρόνιας πάθησης και/ή αναπηρίας. Για τον λόγο αυτό, το άρθρο 48 θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

γ) Τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. αποσπώνται σε περιοχές μετάθεσης (…) ύστερα από γνώμη του Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στις ανωτέρω αποσπάσεις ή μεταθέσεις λαμβάνεται υπόψη και το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου ή του/της συζύγου ή του/των τέκνου/τέκνων, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% τουλάχιστον όπως αυτό πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), βάσει των κείμενων νομοθετικών διατάξεων.

Άρθρο 68, παρ. 1, περ. δστ:

Στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά αποκλείονται οι περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι έχουν εισαχθεί χωρίς εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, γεγονός που θεωρούμε ότι καθιστά σημείο διάκρισης έναντι των υπολοίπων υποψηφίων. Για τον λόγο αυτό, η περίπτωση δστ θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

δστ) όσοι έχουν εισαχθεί στα Α.Ε.Ι. σε θέσεις ελεύθερης πρόσβασης, δηλαδή χωρίς συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται όσοι εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 69, παρ. 3, περ. βε:

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να τροποποιηθεί το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται για το μέλος της οικογένειας από 67% σε 50%, καθώς οι ανάγκες είναι εξίσου μεγάλες σε περιπτώσεις πασχόντων από σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης, για τις οποίες προβλέπεται ποσοστό αναπηρίας 50%. Για τον λόγο αυτό, η περίπτωση βε θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

βε) Ένα (1) μόριο για κάθε μέλος της οικογένειας του αιτούντος (γονέα, τέκνο, αδελφό/η ή σύζυγο) το οποίο έχει αναπηρία 50% και άνω, πιστοποιούμενης από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή παθήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα της υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 70, παρ. 1:

Στις περιπτώσεις φοιτητών που έχουν ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, θα πρέπει να προβλέπεται και ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα αδέλφια τους, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι ανάγκες φοιτητών είναι αυξημένες και πρέπει να ληφθούν υπόψιν της Πολιτείας. Για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να προστεθεί περίπτωση δ ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

  1. Φοιτητής, ο οποίος έχει ένα ή περισσότερα αδέλφια προπτυχιακούς φοιτητές, δύναται να αιτηθεί μετεγγραφή αποκλειστικά κατά το πρώτο έτος, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(…) δ) Όταν ο ίδιος ή ένα ή περισσότερα αδέλφια πάσχουν από παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, όπως αυτό πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).

Άρθρο 73, περ. 1:

Η εμφάνιση του Σακχαρώδη Διαβήτη στη ζωή ενός ανθρώπου προκαλεί μεγάλη αναστάτωση τόσο στον ίδιο τον πάσχοντα, όσο και στην οικογένειά του, καθώς πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται με επιτυχία καταστάσεις άγνωστες στη μέχρι πριν την εμφάνιση του Διαβήτη καθημερινότητά του, οι οποίες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για την υγεία του και την ίδια του τη ζωή. Για τον λόγο αυτό, οι πάσχοντες από παθήσεις που αναφέρονται στην υπ’ αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (Β’ 358) κοινή υπουργική απόφαση, μεταξύ των οποίων και οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, θα πρέπει  να έχουν τη δυνατότητα να εντάσσονται στις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφές στις περιπτώσεις εμφάνισης του Σακχαρώδη Διαβήτη κατά τη διάρκεια του φοιτητικού έτους, χωρίς να περιμένουν τις συγκεκριμένες ημερομηνίες για τις μετεγγραφές, προκειμένου οι φοιτητές αυτοί να υποστηρίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην υπάρχει κίνδυνος να χάσουν το εξάμηνο, εξαιτίας της εμφάνισης της σοβαρής αυτής χρόνιας πάθησης. Για τον λόγο αυτό, η παράγραφος 1 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

  1. Αιτήσεις για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους αποκλειστικά για σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις ή επιγενόμενες περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης φοιτητών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται ιδίως οι εξής:

α) σοβαρές παθήσεις φοιτητών ή μελών της οικογένειας του φοιτητή, οι οποίες διαπιστώνονται από τα όργανα και μέσω διαδικασίας η οποία αναφέρεται στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση,

Επιπλέον, η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ παρέθεσε επιπλέον ζητήματα που δεν προβλέπονται στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και είναι άμεση ανάγκη να τροποποιηθούν για την υποστήριξη των ατόμων με σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης.

  • Ζητήματα πρόσληψης σχολικών νοσηλευτών

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, τα παιδιά που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν το δικαίωμα να υποστηρίζονται από νοσηλευτές κατά τις ώρες παραμονής τους στο σχολικό περιβάλλον.

Δυστυχώς, όμως, παρατηρούνται φαινόμενα κατά τα οποία οι σχολικοί νοσηλευτές προσλαμβάνονται στα σχολεία με καθυστέρηση, πολύ αργότερα από την έναρξη των μαθημάτων, συνήθως γύρω στα Χριστούγεννα.

Η παρουσία του σχολικού νοσηλευτή κρίνεται αναγκαία και απαραίτητη και προσφέρει ασφάλεια στο κάθε παιδί που πάσχει, τις ώρες της παραμονής του στο σχολικό περιβάλλον.

Η καθυστερημένη τοποθέτηση σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία που φοιτούν παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη, δημιουργεί πλείστα προβλήματα τόσο στο ίδιο το παιδί, όσο και στους γονείς, οι οποίοι αναγκάζονται πολλές φορές να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους και να «κατασκηνώνουν» έξω από το σχολείο για να προσφέρουν την απαιτούμενη βοήθεια και τη συνεχή παρακολούθηση που απαιτεί ο Σακχαρώδης Διαβήτης, κυρίως σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες!

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης δεν οριοθετείται και δυστυχώς οι απότομες αυξομειώσεις στις τιμές της γλυκόζης αίματος, αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα, ακόμα και να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών.

Η παρουσία των νοσηλευτών στο σχολικό περιβάλλον, που αποτελεί έναν από τους βασικούς μας στόχους, προλαμβάνει τις παραπάνω καταστάσεις και εξασφαλίζει την ασφαλή παραμονή των παιδιών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη, χωρίς να διαταράσσεται η δομή και η λειτουργία της οικογένειας και κυρίως χωρίς να στιγματίζονται και να απομονώνονται τα παιδιά, που βρίσκονται σε τρυφερή ηλικία και ευάλωτη κατάσταση, λόγω της πάθησής τους.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί αναγκαίο να προβλεφτεί στο υπάρχον σχέδιο νόμου η εξής τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 62 του νόμου 4589 (ΦΕΚ 13 Α’/29.1.2019) (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

  1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζεται αυστηρά στο τέλος των αιτήσεων των γονέων για υποστήριξη των τέκνων τους από Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. (περί τα τέλη Ιουνίου του κάθε έτους) ο αριθμός των κενών θέσεων εκπαιδευτικών, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που πρόκειται να καλυφθούν, κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση. (…).
  • Μη επέκταση του νόμου 4440/2016 και στους εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ

Ο νόμος 4440/2016 προβλέπει ότι το 10% των προσλήψεων αορίστου χρόνου στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα καλύπτεται από άτομα με χρόνιες παθήσεις ή/και αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω, ενώ ένα ποσοστό 5% καλύπτεται από όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και από τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Οι διατάξεις αυτές του νόμου, όμως, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, είτε αφορούν τη Γενική Εκπαίδευση, είτε την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, καθώς και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., παρόλο που την ευθύνη των προκηρύξεων έχει και εδώ το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει πρόνοια για τους ανθρώπους  που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως είναι ο Σακχαρώδης Διαβήτης και να υπάρχει άνιση μεταχείριση αυτών των ανθρώπων στην πρόσληψή τους στον Δημόσιο τομέα, μόνο και μόνο επειδή είναι εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Β.Π.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαίο να προβλεφτεί στο υπάρχον σχέδιο νόμου η εξής τροποποίηση του άρθρου 25, παρ. 1, περ. 6γ του νόμου 4440 (ΦΕΚ 224 Α’/2.12.2016) (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

γ) Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των προκηρυσσόμενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ. Στις περιπτώσεις αυτές εντάσσονται επίσης και οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (Ε.Β.Π.).

  • Έλλειψη δυνατότητας τοποθέτησης εκπαιδευτικών που πάσχουν από Σακχαρώδη Διαβήτη κοντά σε Διαβητολογικό Ιατρείο ή Κέντρο

Τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο χωρίς επιπλοκές και με ποσοστό αναπηρίας 50% δεν έχουν τη δυνατότητα να διοριστούν σε σχολείο πλησίον του οποίου υπάρχει Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο. Η δυνατότητα αυτή δίνεται μόνο σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Πρόταση της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είναι τα άτομα με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 ινσουλινοεξαρτώμενο, ανεξαρτήτως ποσοστού, να μπορούν να απασχολούνται σε περιοχές όπου βρίσκονται κοντά σε Διαβητολογικό Κέντρο ή Ιατρείο, προκειμένου να μπορούν να παρακολουθούν σε τακτά διαστήματα, όπως επιβάλλεται, τη χρόνια πάθησή τους και να αντιμετωπίζουν πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργήσει ο Σακχαρώδης Διαβήτης  στην πορεία του. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να υπάρχει σαφής πρόβλεψη στο παρόν σχέδιο νόμου για την Παιδεία.

  • Συμπλήρωση και αναμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά να εφαρμοστεί άμεσα η υπ’ αριθ. 4/256 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) που αφορά την αναδιαμόρφωση του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996 ώστε να ενταχθεί, σύμφωνα και με την εν λόγω γνωμοδότηση του ΚΕ.Σ.Υ., ο Σακχαρώδης Διαβήτης στο σύστημα μεταθέσεων ειδικών κατηγοριών.

  • Ένταξη των εκπαιδευτικών που έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% στα κριτήρια ένταξης του επικουρικού αξιολογικού πίνακα

Στο άρθρο 58 του νόμου 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’/29.1.2019) περιλαμβάνονται στα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα οι εκπαιδευτικοί που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία, όχι όμως τα ίδια τα άτομα με αναπηρία. Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ θεωρεί αναγκαίο να προστεθεί στα κριτήρια αυτά και η περίπτωση των εκπαιδευτικών που οι ίδιοι πάσχουν και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.

Για όλους τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαίο να προβλεφτεί στο υπάρχον σχέδιο νόμου η εξής τροποποίηση του άρθρου 58, παρ. 4, περ. β του νόμου 4589 (ΦΕΚ  13 Α’/29.1.2019)  (βλ. έντονη γραμματοσειρά):

β) Τα κριτήρια ένταξης στον επικουρικό αξιολογικό πίνακα είναι τα ακόλουθα:

     (…) γγ) Εκπαιδευτικοί με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω.

             δδ) Εκπαιδευτικοί γονείς παιδιών με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67% ) και άνω.

Διαβάστε την επιστολή εδώ

 

Καλωσήρθατε στον Γλυκό Πλανήτη!

Εγγραφείτε στο newsletter μας για να μαθαίνετε όλα τα νέα μας!
Email address
First Name
Last Name
Secure and Spam free...